Bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck

2017/09/08 11:26:00:000:000 - Ingezonden door Jan van Lierop

Geachte gemeenteraadsleden,
Op 5 en 19 september aanstaande vergadert u over het gewijzigde bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck, hierna te noemen DIC. Het bestemmingsplan voorziet in een bedrijventerrein van 63 ha netto aan zware industrie tot en met milieucategorie 5.2. Op het bedrijventerrein is ruimte gepland voor risicovolle bedrijven actief in de metaal, de energie, de chemie en milieu. Zo kunnen er onder meer de volgende bedrijven worden gevestigd: Ruwijzer- en staalfabrieken, scheepssloperijen, olie- en gasgestookte elektriciteitsproductiebedrijven, bedrijven voor de vervaardiging van chemische producten, anorganische, chemische grondstoffenfabrieken en kunstmeststoffenfabrieken. Vrijwel het gehele bedrijventerrein is bestemd voor zware industrie.

Eenzijdig plan: Enkel voordelen voor Nyrstar
Wij achten het bestemmingsplan DIC niet evenwichtig. Het plan draait ons inziens enkel om de economische en financiële belangen van Nyrstar Budel B.V..
De verantwoordelijk wethouder, de heer Frans Kuppens, heeft de belangen van de inwoners van Budel-Dorplein onvoldoende behartigd in de afstemming van het bestemmingsplan DIC met Nyrstar Budel B.V.:
• De wethouder heeft geen harde baangaranties bedongen voor de inwoners van Budel-Dorplein noch voor de inwoners van de gemeente Cranendonck.
Van een wethouder die verantwoordelijk is voor economie mag worden verwacht dat hij het belang van werkgelegenheid voor de eigen gemeente behartigt. Dit heeft de heer Kuppens ons inziens onvoldoende gedaan. Dit blijkt uit de nota opgesteld door de gemeente in reactie op de ingediende zienswijzen: “In de vrije markteconomie is het niet te bepalen welk deel van de werkgelegenheid ten gunste komt van de bewoners van Dorplein”( Bron: Zienswijzennota, pagina 39). Bij gebrek aan harde baangaranties komt de door VVD-raadslid Jordy Drieman zo vurig gewenste werkgelegenheid voor jongeren geen concrete stap dichterbij.

• De wethouder heeft geen directe aanleg van een nieuwe hoofdontsluitingsweg bedongen bij en op kosten van Nyrstar Budel B.V.
De nieuwe weg komt er pas als 30 ha bedrijventerrein is verkocht, omgevingsvergunningen zijn aangevraagd of als bedrijventerrein in gebruik zijn genomen en Nyrstar in het kader van de PAS-afspraken uitzicht heeft op voldoende ontwikkelingsruimte.
Met dit magere onderhandelingsresultaat zadelt de wethouder de inwoners van Budel-Dorplein op met (forse) overlast door onder meer geluid, licht en stof als gevolg van toekomstige bouwactiviteiten op het plangebied DIC.

Onroerendzaakbelasting
Ook uit de door u al goedgekeurde afspraken over de onroerendzaakbelasting blijkt dat de heer Kuppens enkel het economische en financiële belang van Nyrstar Budel B.V. behartigt: In plaats van
€ 95,00 per vierkante meter hoeft Nyrstar over het grootste deel van de uit te geven gronden slechts € 20,00 per vierkante meter te betalen.
De heer Kuppens speelt blijkbaar graag Sinterklaas voor het aan de aandelenbeurs van Brussel genoteerde Nyrstar. Hij vergeet dat er in maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen aankomen waarbij zijn beleid kan worden afgestraft door de inwoners van Cranendonck.
Risico’s
Het bestemmingsplan DIC biedt ruimte voor zware industrie met risicovolle bedrijfsactiviteiten. Van de risico’s die samenhangen met het DIC willen wij in ieder geval de volgende risico’s onder uw aandacht brengen:
• Gebruik van gevaarlijke stoffen
Nyrstar Budel B.V. gebruikt gevaarlijke stoffen, waaronder ammoniak. Bij een lekkage van ammoniak uit een opslagtank bij Nyrstar geldt een levensbedreigende waarde van 1.500 meter( Bron: Omgevingsadvisering door Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, pagina 10).
Bij deze waarde lopen niet alleen werknemers van Nyrstar en het DIC gevaar, maar ook inwoners van Budel-Dorplein.
Onbekend voor het DIC zijn de gevaarlijke stoffen die de voor het DIC beoogde chemische - en metaalbedrijven gebruiken. Bijgevolg is het wel denkbaar dat bovengenoemde, levensbedreigende waarde van 1.500 meter (fors) wordt overschreden. Onbekend zijn verder de levensbedreigende waarden bij lekkage van diverse, gevaarlijke stoffen, rekening houdend met verschillende weerstypes.
In haar risicostudie “Externe veiligheid DIC” stelt de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant vast dat “op grote afstand van de bron slachtoffers kunnen vallen afhankelijk van de toxiciteit van de vrijkomende (verbrandings)gassen”. (Bron: Externe veiligheid DIC door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, pagina 16). Denkbaar is dan ook dat bij een bedrijfsongeval met gevaarlijke stoffen niet alleen slachtoffers kunnen vallen in Dorplein, maar ook in andere kernen van de gemeente Cranendonck.

• Te lange opkomsttijd van hulpverleningsdiensten
Voor het plangebied DIC geldt dat de eerste brandweerauto binnen 10 minuten aanwezig dient te zijn. De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant heeft in haar risicostudie “Externe veiligheid DIC” vastgesteld dat deze opkomsttijd niet wordt gehaald voor het zuidelijk deel van het plangebied ( Bron: Externe veiligheid DIC door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, pagina 16). Als gevolg van de te lange opkomsttijd kunnen op het geplande industrieterrein onnodig slachtoffers vallen.

• Trafigura
Trafigura is de grootste aandeelhouder van Nyrstar. In 2017 is Trafigura negatief in het nieuws geweest. Het betrof de verdenking van export van giftige olie naar Afrika. In 2006 was Trafigura negatief in het nieuws rondom het schip Probo Koala. De combinatie van risicovolle bedrijfsactiviteiten met een aandelenbelang van Trafigura in Nyrstar achten wij ongewenst voor Budel-Dorplein.


• Overtredingen door chemische bedrijven
Uit inspecties van chemische bedrijven door de overheid in 2016 blijkt dat 54 procent van de bedrijven de veiligheidsregels heeft overtreden ( Bron: De Volkskrant van 9 februari 2017). Overtredingen kunnen tot rampen leiden. Een zeer bekend voorbeeld hiervan is Chemie-pack in Moerdijk.

• Papieren spelregels
De overheid tracht externe veiligheidsrisico’s te “beheersen” via veiligheidsnormen. Deze normen zijn ons inziens een “een papieren werkelijkheid”. De vele rampen in binnen- en buitenland met chemische bedrijven tonen aan dat normen geen rampen kunnen voorkomen en dat inwoners risico’s lopen.

Gezondheid
De bouw van zware industriële bedrijven op het DIC en de activiteiten van die bedrijven hebben gevolgen voor de inwoners van Budel-Dorplein. Hierbij kunt u denken aan geluid, licht, fijnstof en geur.
Het college van B & W wil u via haar zienswijzennota doen geloven dat de effecten van het DIC voor de inwoners van Budel-Dorplein binnen de normen vallen. Wij beschouwen deze normen als een “papieren werkelijkheid”. Graag wijzen wij u bijvoorbeeld op een conclusie door de GGD inzake geluid: “Zelfs als de geluidniveaus bij volledige ontwikkeling van het DIC nauwelijks zouden toenemen en binnen de wettelijke normen blijven, zijn met name (ernstige) geluidhinder en slaapverstoring gezondheidseffecten die kunnen optreden onder omwonenden gezien de beschreven geluidniveaus (waaronder de vergunde hogere waarden). Cumulatie van geluid vanuit meerdere bronnen is daarbij een aandachtspunt, omdat dat voorgenoemde effecten kan versterken”. (Bron: Advies DIC door de GGD van november 2016, onderdeel Bijlage - toelichting op conclusies en adviezen).

Maak van Budel-Dorplein geen afvalput
Wij verzoeken u om het eenzijdige, onevenwichtige en risicovolle bestemmingsplan DIC af te wijzen. Vaststelling van het bestemmingsplan is financieel gunstig voor Nyrstar Budel B.V., maar risicovol en nadelig voor de inwoners van Budel-Dorplein.
Er zijn voldoende alternatieve locaties voor de geplande, zware industrie, waaronder bedrijven-terreinen in Moerdijk, Helmond en Geleen. Dorplein hoeft geen nieuwe afvalput te worden.
Voor nadere onderbouwing van ons standpunt verwijzen wij u naar onze zienswijze. Daar betogen wij ook aan de hand van externe onderzoeken dat er geen behoefte is aan het bedrijventerrein DIC.


Hoogachtend,


Dr. A.J. Colon
Drs. R.J.M.B. Hermsen
Drs. J.A.A. van Lierop
Ir. E. Bartelds
S.A.M. Kramers
R. Bartelds
N. Weijnen
M. N.M. Davits
A.J.H. Vos
N.J.R. Devogel
H.W.J. van de Moosdijk
M.H. Kuipers