Blij met eenduidig besluit gemeenteraad inzake begroting De Risse 2018

2017/06/15 15:33:08:882:001 - Ingezonden door Marie Beenackers- van Poppel

Op dinsdagavond 6 juni stond het raadsvoorstel over de primaire begroting van De Risse 2018 op de agenda. Aanvankelijk leek het erop, dat het CDA, samen met de VVD en TC een amendement hierop wilde indienen. Daardoor zou de zinsnede “ oproepen tot het werk maken van de transformatie naar een ondernemend mensontwikkelbedrijf voor het gehele sociale domein” geschrapt  worden uit het te nemen besluit. Gelukkig kwamen ze daar op terug en werd  door de raad   het besluit unaniem aangenomen.
Voor het eerst sinds lange tijd, was er nu een onderwerp, waarover flink gedebatteerd werd. Het ging over de begroting van de Risse 2018. Zoals u wellicht weet, is de Risse een bedrijf, dat zorgt voor aangepast werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor inwoners van de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck. Vanuit Cranendonck werken er ongeveer 85 mensen, vaak onder begeleiding, maatwerk dus.  Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om beschut werk aan te bieden aan mensen, die hiervoor een indicatie aangevraagd hebben. Er wordt verwacht dat voorlopig 3 kandidaten uit Cranendonck zich hiervoor zullen melden.
De Risse heeft het als WSW bedrijf tot nu toe  financieel uitstekend gedaan. Door regelgeving vanuit het Rijk is de toegekende subsidie de laatste jaren flink afgenomen en dan wordt het lastiger om met een positief resultaat te eindigen. De directeur van de Risse heeft een tijdje terug de raad uitleg gegeven over de nu ontstane situatie en de consequenties daarvan voor in de toekomst. Tot nu toe was er altijd een financiële buffer, maar doordat de tegemoetkoming vanuit het Rijk fors afgenomen is, is die buffer aan het afnemen en zullen we in de toekomst als gemeente  moeten gaan  bij betalen. Dat betekent concreet vanaf 2019 , 250 euro per werknemer bij de Risse, later waarschijnlijk méér. Het algemeen bestuur en het managementteam van de Risse werken  nu een Nieuw Strategisch Plan uit. Daarin zal vooral aandacht besteed worden hoe van de Risse een mensontwikkelbedrijf te maken, in de meest brede zin van het woord, waarvan zowel binnen als buiten het sociaal domein optimaal gebruik gemaakt kan worden.
Werk.kom dat een aparte BV is binnen de Risse en die wél positieve financiële resultaten laat zien is uitstekend in staat, na gedegen onderzoek, de vaardigheden en kwaliteiten van mensen in beeld te brengen. Daardoor kunnen deze mensen héél gericht begeleid worden naar activering of naar werk. Als het College van Cranendonck nu volwaardige deelname aan Werk.kom voorbereidt, net zoals de gemeenten Weert en Nederweert al doen, dan kunnen meer groeimogelijkheden aangeboord worden en kunnen beide aparte bedrijven binnen de Risse samengevoegd worden en  komen de financiën meer in balans. Ook klantmanagers van Werk en Inkomen vragen er al geruime tijd om , om meer gebruik te mogen maken van de dienstverlening en expertise van Werk.kom.
Natuurlijk blijft het jammer dat de begroting 2018 een negatief resultaat laat zien van bijna 630.000 euro. Daar zit de subsidiemindering van 265.000 euro al in. Er zitten nog veel onzekere aannames in de begroting en ook in de meerjarenbegroting, maar dat kan op dit moment ook niet anders. We hebben er echter alle vertrouwen in dat er alles aan gedaan zal worden om het hoogst haalbare voor deze moeilijk plaatsbare doelgroep te behalen.
De gemeente dient nu met dit raadsbesluit een zienswijze in op de begroting. We krijgen het plan van aanpak t.z.t. nog voorgelegd. Bovendien sluit het raadsvoorstel aan bij de visie , zoals het college die  eerder  verwoord heeft.
Ik vind het vooral fijn dat deze visie nu breed gedragen wordt door de hele raad. Dan geef je namelijk een sterker signaal af, ook naar de overige Risse-partnergemeentes. Wellicht worden zij dan ook over de streep getrokken, om vanuit hun capaciteiten  de mensen aan te sturen en  niet zozeer uit financiële overwegingen beleid te voeren. Op die manier kan aan  inwoners, behorend tot deze doelgroep, meer handvatten gegeven worden om mee te doen in onze samenleving.