De Statenverkiezing werpt ook regionaal haar schaduwen vooruit

2019/02/28 15:37:30:572:001 - Ingezonden door h.f.b. hoeks

Provinciaal bestuurder en lijsttrekker van de VVD laat in een artikel op 24 januari j.l. voor de zoveelste maal zien waartoe partijen in staat zijn. Een wederom doorzichtige poging om de kiezer ervan te overtuigen dat zij NA de verkiezingen aan de slag zullen gaan met de voortslepende problematiek van het wegennet rond Eindhoven. Een probleem dat mede door toedoen van de vvd al zolang voortsleept!

Het integrale probleem van de verkeerschaos ten oost-zuiden van Eindhoven-Helmond met daarin de centrale as, de A67 en de A2 ten zuiden, kost de samenleving inmiddels naast grote economische schade, ook veel mensenleed. Allereerst de vele gewonden en doden als gevolg van de steeds stijgende ongevallen met auto’s en vrachtwagens en daarnaast ook de indirecte slachtoffers, de adherent wonenden, die dagelijks de geluidslast, fijnstof en andere uitstoot-ellende over zich heen moeten laten komen.

Dit is de zoveelste presentatie-reprise van de vvd lijsttrekker in het kielzog van de weer over ons neerdalende verkiezingsretoriek. De kiezer zit na 40 jaar retoriek niet meer te wachten op een dergelijke vertoning. Die heeft inmiddels best wel een idee "waar de schoen wringt" en wordt dagelijks geconfronteerd met de onmogelijkheden van de bestuurlijke besluitvorming.

Wisselende coalitie's in zowat alle bestuurslagen- opgezadeld met andere dan de algemene belangen vanuit hun smalle achterban, hebben steeds weer vorderende plannen onderuit gehaald. De zowat onzichtbare agrarische, zakelijke en emotionele achterbannen zijn er steeds weer in geslaagd elk plan dat de ontwerpfase dreigde te overleven, alsnog af te schieten.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe blijft dit gebeuren?
Oorzaak hiervan is o.a. het algemeen onderkende democratisch lek- het bestuur wordt steeds meer door minderheden bepaald- zowel landelijk als plaatselijk. Ook de liberalisering van de democratie met al zijn plussen en minnen, heeft o.a. geleid tot afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. De invulling van onze huidige democratie eist alleen betrokkenheid van de burger als "lasten-drager". Het neo-liberale gedachtengoed dat zo vurig wordt aangehangen door onze huidige verantwoordelijken, predikt alom "vrijheid" en van een burger wordt niet meer verwacht dat hij moet opkomen  als actieve kiezer. Impliciet betekent dit: kiezer blijf maar thuis, laat het kiezen maar over aan een enkeling die wel overtuigd en gemotiveerd gaat stemmen. Anderzijds prediken zij dat iedereen moet participeren, maar zo lijkt, alleen voor wat betreft het dragen van de lasten. Het sociale vangnet is immers zowat geruïneerd omdat volgens hen iedereen wel alle lasten moet kunnen dragen. De kiezer is van de stembus vervreemd. De vraag is inmiddels gewettigd: moet de burger dan niet geforceerd worden om mee te denken en mee te doen in het bestuur? Moet de burger niet opnieuw verplicht worden om naast de financiele verplchtingen- het betalen van belastingen- ook te participeren in het bestuur en op te komen bij de verkiezingen?

De (neo)liberale leer gaat mank en nodigt uit tot het wegblijven van het stembureau, waardoor steeds minder kiezers nog opkomen en het bestuur noodgedwongen overgelaten moet worden aan nauwelijks gelegitimeerde volksvertegenwoordigers. Kiezers die direct eigenbelang hebben zoals bijv. cda-boeren ,vvd ondernemers en plaatselijke "snabbelaars" weten hun kiezers wel te mobiliseren ter stembus. Het perpetuum mobilae: "Voor wat hoort wat" is de regulerende motivatie.

Wat ervaart de burger anno 2019? Alle maatschappelijke problemen worden voorzien van een "politiiek jasje' dat is  aangemeten aan de paspop van de betreffende belangen groep. De maatschappelijk pluriforme paspop staat al zowat 40 jaar bij het oud-vuil, immers elk groeps-jasje heeft zo z'n eigen “maten”. In de ik-neo-liberale wereld is uitwisselen not done. De parabel van "Sint Joris te paard die z'n jas deelde is in vergetelheid geraakt.

Nu terug naar de titel van deze beschouwing:  de politiek is kort van memorie en instabiel door het aangetaste democratische fundament. Dat komt de zittenden wel goed uit in verkiezings-campagnes. Knellende doofpot problemen zoals het onderhavige blijven voor hen als "verkiezingsluchtvervuilers" boven de onzekere uitkomst van de verkiezingen hangen, want naar verwachting komen er weer minder kiezers opdagen. Je moet wat als kandidaat in deze onzekere tijden,  dan maar een oude truc uit de oude doos! Men belooft er wat aan te doen NA de verkiezingen, zich niet realiserend dat die kiezer al lang weet "hoe de hazen hoesten".
Steeds meer kiezers zijn ook deze verkwanseling van hun werkelijke belangen- na 40 jaar ook voor wat "de  RUIT" en A2 overbelasting betreft- helemaal zat. Ze blijven weg van de stembus, waardoor..., ja juist, de "eigen-belang-partijen" weer hun slag kunnen slaan.  Democratie aan de afgrond!

In de jaren '60 van de vorige eeuw kenden we een "RIJKSWEGENPLAN". Toen al stond de ruit rond Eindhoven in de serieuze planning, te realiseren in de jaren '70.
De "Oost-tangent" - het verlengde van de uit Limburg komende A2 bij Nederweert- zou via een traject ten oosten van Heeze-Geldrop worden verbonden  met de noord-as boven Eindhoven Ekkersrijt. Boeren, zaken- en buitenlui ( o.a. natuurbeschermers en kasteelbewoners ) hebben via de geschetste, zwak gelegitimeerde besturen bewerkstelligd dat de uitvoering van de oost-tangent van de A2 vanuit het zuiden NIET doorging. Met een zeer "zuinige" oplossing: het A2-"slingertracee" boven Weert, heeft men enkele decennia geleden de woonkernen van Maarheeze en Leende doorsneden en de bewoners daar opgezadeld met een milieuvervuiling die in steden niet meer getolereerd wordt. Daarbij  alle gevolgen overlatend aan de steeds zwakkere democratische omstandigheden en de verkeers-chaos die we nu kennen.

Bettreffende belangen groepen willen "hun jasje" nog steeds niet delen, Het zal hun "worst" wezen of ze nou voldoende gelegitimeerd zijn of niet. De 27,3 miljoen varkens die voor een groot gedeelte ook in deze regio huizen, cashen meer in contanten dan  de veel hogere lasten aan negatieve output voor de samenleving, die voor rekening van de belastingbetaler komen.
Echte democratie vraagt om het waarmaken van verantwoordelijkheden, niet om verkiezingsretoriek. Bestuurders zoals  Dhr. v.d. Maat en gemeentebesturen zouden eens de moeite kunnen nemen terug te kijken naar de oorspronkelijke uitgangspunten van het Rijkswegenplan voor wat betreft Z.O. Brabant . Die moeten beslist nog ergens in een stoffige la in Den Haag en Den Bosch liggen. Het door trekken van de A2 Nederweert- Ekkersrijt Son- deels gebruik makend van bestaande wegentracee's – vanuit Nederweert, westelijk langs Someren-Heide, Someren,Lierop, en oostelijk langs Mierlo, noordelijk van Nuenen,Gerwen en Nederwetten, bewerkstelligt de realistische Oost-tangent van de Ruit en lost impliciet het verkeersinfarct ten zuiden van Eindhoven op tussen Weert en Eindhoven.  Gecombineerd met het uitbreiden van de A67 naar 2 maal 3 rijbanen is de Ruit dan volgens de oorspronkelijke integrale plannen als werkelijke "Periferique" de integrale verkeersoplossing. De milieu-problematiek van de gehele regio wordt daardoor gespreid zodat de gevolgen daarvan op elke locatie tenminste ONDER alle Europeese en Nederlandse normen kunnen blijven.
De politieke wil en moed opbrengen om terug naar af te gaan is aan de bestuurders. Of blijven de burgers ook weer na de komende verkiezingen hiermee zitten?   Dan wordt het echt tijd om in het kielzog van de publicaties van Herman Tjeenk-Willink en Johan Remkes, een geel hesje aan te trekken en met een vaasje in de hand het Binnenhof van het nodige glaswerk te voorzien. Daar zijn inmiddels ook nog genoeg andere motivaties voor te bedenken,  zoals koopkrachtplaatjes/pensioentekorten/dividendklucht/vreemdelingenproblemen en last but not least: het waarmaken van de toezeggingen in het kader van het klimaatverdrag van Parijs...
Hoe lang wordt de burger nog getergd?

Ook plaatselijk- ten zuiden van Eindhoven- met name in de gemeente Cranendonck (Maarheeze)  dringt het in bestuurlijke (en met name VVD en CDA-kringen) nog steeds niet door dat de burgers hier de verkiezingsretoriek  van de "pluche-zittenden" kunnen missen als kiespijn.... Het HAC weekblad van 22 februari j.l. pag. 8 getuigt idem zoals de vvd-lijsttrekker op 24 januari van politiek opportunisme... Het zogenaamde "platform A2" waarin de gemeentebesturen van Cranendonck en Heeze-Leende onder vvd druk vanuit o.a. Limburg bezwijken- heeft maar 1 doel t.w:  de kiezers/burgers van Maarheeze en Leende tegen hun wil in en in strijd met alle beginselen van behoorlijk bestuur en plcht tot handhaving van een GEZONDE WOON/LEEFOMGEVING- 2 x 3 rijbanen op de A2 - door te drukken zodat er daarna met 130 km per uur een nog veel hogere fijnstof en geluidsemissie ontstaat dan de nu al fors overschreden NL en Europeese normen.
Het gemeentebestuur van Cranendonck leidt de kiezer/burger-aandacht bewust af door middel van het presenteren van een secundair symptoom bestrijdingsplan qua sluipverkeer overlast.
De matig bezochte inloopavond op 13 februari in de Smeltkroes ademde bij vele aanwezigen de sfeer van "doekje voor het bloeden"... het hoofdprobleem en veroorzaker van alle ellende werd door de bestuurders uit de wind gehouden.... (wat Roy de Leijer er van maakt doet vermoeden doet de bezoeker ernstig twijfelt aan zijn onafhankelijkheid.. hem is ontgaan/ of gaat dat uit de weg dat menig bezoeker hier opvallend aandacht heeft besteed tijdens deze sessie...) De in 40 jaar ontstane levensbedreigende gezondheidskiller A2 voor de adherent wonende inwoners van Maarheeze wordt als het aan het "platform A2" ligt nog voorzien van een extra stoot uitlaatgassen en geluidsoverlast..... niets ontziend..zelfs de gezondheid van de kinderen in de basisschool die direct in de neerkomende emissie ligt worden zo opgeofferd aan de gevolgen van het gemeentelijk "klepogenbeleid" dat voorbij gaat aan haar eerste opdracht.

Als top-punt van politiek opportunisme in Cranendonck moet toch wel de kandidatuur van mevr. Carola Meuwissen voor (jawel) de vvd voor G.S. worden gezien. Alhoewel de kiezer kort van memorie is herinnert deze zich beslist dat zij ooit eens wethouder was in Cranendonck en met de snelheid van een raket plotsklaps haar kiezers in de steek gelaten heeft door te vertrekken. Nu komt zij "als een duveltje uit 'n doosje"ineens weer op de vvd kandidatenlijst.... Vanwaar deze reuze omslag qua beschikbaarheid voor zo'n functie die wellicht nog meer belastend is dan haar ex-part-time wethouderschap? Wat zou hiervoor haar regulerende motivatie kunnen zijn? Idieele  overwegingen met bezieling om voor haar mede inwoners van Maarheeze op te komen ter bevordering van een gezonde woon- en leefomgeving? We hebben in deze nog niets van haar mogen vernemen....ze heeft zich nog niet achter de slogan: "Maarheeze weer gezond...A2 onder de grond"...
geschaard....  In tegendeel, mevrouw opteert voor het tegenovergestelde ... voor 2 x 3 rijbanen op de A2 met nog meer vervuiling en geluidsoverlast...en dit heet dan in de huidige omstandigheden: een geloofwaardige kandidatuur?? In haar artikel  waarin zij haar motivatie uiteenzet wil ze "een steentje bijdragen".... aan het eerste belang van de kiezer/burger van Maarheeze? Een kritische kiezer weegt af.... is haar/zijn belang nou wel in goede handen bij deze kandidate... niets menselijks is de kiezer vreemd , ook niet bij het zoeken naar regulerende motivaties bij volksvertegenwoordigers-kandidaturen.... zou het ook  het verlopen kunnen zijn van haar "appe"uitkering die zowat afloopt en het gevolg was van haar zo overhaaste vertrek als wethouder een paar jaar geleden? Getoetst aan de vele vvd-affaires die de revue hebben gepasseerd de laatste jaren in politiek Nederland..betreft dit laatste maar een kleine smet.... en ..ja de kiezer is toch maar kort van memorie...
Haar gedachten-goed en dat van het zgnd. "A2 platform"  om maar snel 2 x 3 rijbanen op de A2 er door te drukken- getuigt van minachting van de kiezer/burger in Maarheeze.


Het emissieprobleem A2 Maarheeze is er op zichzelf groot genoeg voor... als gemeentebestuur  kom je niet onder de dwingende opdracht uit hoe dan ook hier paal en perk aan te stellen...... Als zo'n opdracht je teveel is en je a priori "eieren voor je geld kiest" wordt het tijd dat je je zetel beschikbaar stelt... ( en niet gekozen wordt zoals mevr. Meuwissen..) Het gemeentebestuur heeft de plicht uit wet en (ongeschreven) recht het handhaven van een gezond woon- en leefklimaat dwingend na te streven.... geen enkele motivering kan worden gebezigd hiervan af te wijken; gevolgen voor de economie en het bedrijfsleven zijn hieraan ondergeschikt. Het beleid van ons gemeentebestuur moet DRINGEND OM...A2 platform of niet- de belangen van de kiezers/inwoners van Maarheeze gaan NU voor.... participatie in de A2 groep moet worden be-eindigd…. het gemeentebestuur moet terug naar de taak waar ze voor gekozen is... de primaire belangen behartigen van haar inwoners die lang genoeg zijn blootgesteld aan ontoelaatbare aanslagen  op hun gezondheid door de uit de klauwen gegroeide milieu-problematiek van de A2. Wat een gemeentebestuur van Maastricht wel kan bereiken moet in analogie ook door Cranendonck bereikt kunnen worden...het is wel een uitdaging....maar die belofte heb je de kiezer toch gedaan toen je gekozen werd...? Bestuurlijke uitdagingen worden niet waargemaakt door binnen de raadscommissies en raad of intergemeentelijk platform te keuvelen onder het genot van een kop koffie en meer en bestuursproblemen af te dekken met incapabeliteit…. actief besturen is gevraagd in geeigende contacten met de Rijksoverheid waarin het gemeentelijk handhavingsprobleem overlast A2 centraal staat... Het Mirt- gegeven lost niets op.... directe lobby-contacten met het Ministerie en Kamerfracties zijn in deze noodzakelijk...

Een volgend probleem heeft zich inmiddels aangediend voor Maarheeze.... de waterwinning in de ondergrond voor het frisdrankenbedrijf  dreigt het woon-leefklimaat opnieuw aan te tasten.... moet Maarheeze worden bijgeschreven bij de probleemgebieden waar huizen verzakken a.g.v. de nu al veel te lage grondwaterstand?  Ook deze aantasting van de woon/leefomgeving vereist alertheid van de inwoners en last but not least een beleid van het gemeentebestuur waarin zorgvuldig de inwonersbelangen worden afgewogen tegen economische belangen.....   aanvoer van voldoende industrie(grond) water uit gebieden ver van de dorpskern Maarheeze gelegen bijv. maas/peelgebied via pijplijn zou zo maar een oplossing kunnen zijn....

Kiezers/burgers van Maarheeze en Cranendonck: kom op voor je primaire belangen.... GA NAAR DE STEMBUS  en stem de gevestigde opportunistische partijen weg...er zijn alternatieven genoeg die op z'n minst een kans verdienen....