Gemeenteraad in meerderheid akkoord met actualisatie dienstverlening  bibliotheek 2018-2021

2017/11/24 09:58:56:414:001 - Ingezonden door Namens PvdA Cranendonck, Marie Beenackers- van Poppel

Gelukkig heeft  op 14 november j.l. de gemeenteraad ingestemd met een verlenging van het contract met de bibliotheek, met uitzondering van Elan. Tijdens de commissievergadering op 31 oktober j.l. stonden bijna alle fracties hier nog negatief  en sceptisch tegenover, CDA en PvdA uitgezonderd. Niet toevallig dat alleen deze laatste twee partijen vertegenwoordigd waren op een taalontbijt in regionaal verband afgelopen voorjaar, waar vooral ingezoomd werd op het belang van een goede taal- lees- en schrijfbeheersing in het kader van het kunnen  deelnemen aan onze maatschappij.

Er moest een memorie van toelichting en een nota van wijziging aan te pas komen om de overige fracties over de streep te trekken. Wat was het geval? U weet vast ook wel, dat het bibliotheekwerk de laatste jaren fors gewijzigd is. Het is al lang geen instelling meer, die alleen boeken uitleent. Zeker, dat gebeurt nog steeds, maar daarnaast gebeurt er zoveel meer! Al geruime tijd probeert de bieb maatwerk te leveren aan allerlei groepen, die op enigerlei wijze moeite hebben met  lezen, schrijven, rekenen, formulieren invullen en met het bedienen van computers etc. Ze proberen er zodanig op in te spelen, dat mensen niet langer aan de zijlijn staan, maar juist allerlei facetten beter beheersen en daardoor beter aansluiting vinden in onze maatschappij. Het wordt immers lastig als je niet of slecht kunt lezen in een maatschappij, die op informatieverstrekking gericht is. Door  een gericht cursusaanbod hoopt de bieb een andere doelgroep ook  te bereiken, waardoor deze beter in hun kracht komt staan , eerder werk kan vinden en niet meer afhankelijk is van een uitkering enz. Aan al die activiteiten hangt echter een behoorlijk kostenplaatje van bijna 5 ton. Dat bleek voor veel fracties nu net de bottleneck. Zij vonden dat er eens kritisch gekeken moest worden naar alle uitgaven van de bieb. Wij als PvdA zien de bieb als een basis- en nutsvoorziening en hebben daar graag geld voor over. Een reden te meer om haast te maken met de nieuwbouw van “de Borgh”. Het subsidiebedrag kan met 30.000 euro verlaagd worden, als de Budelse bieb terecht kan in “de Borgh”.
Verder zijn er gelukkig  nog steeds veel vrijwilligers actief om mensen , die door verschillende omstandigheden zelf niet meer in staat zijn de bieb te bezoeken, van boeken te voorzien!