Oppositiepartijen dienen klacht in bij de gouverneur wegens miskenning gemeenteraad bij de afschaffing van de MINA-raad!

2019/03/14 14:30:35:951:002 - Ingezonden door Serge vander Linden – Fractieleider CD&V Hamont-Achel

Tot grote verwondering stellen de oppositiepartijen CD&V Hamont-Achel en Balans vast dat het schepencollege, in haar zitting van 22 januari 2019, eenzijdig besliste om de MINA-raad voor deze legislatuur niet meer samen te stellen en dus feitelijk af te schaffen.
CD&V fractieleider Serge vander Linden reageert: “De laatste weken protesteren duizenden jongeren en volwassen wekelijks voor een betere milieu- en klimaataanpak en vragen een duidelijk signaal van de politiek! Het schepencollege heeft blijkbaar die boodschap niet begrepen want, zonder enige vorm van inspraak, vinden ze het niet beter om deze milieuraad zomaar af te schaffen. Als fractie wensen we minstens hierover een debat te voeren op de gemeenteraad, zoals voorzien in de statuten van de MINA-raad, zodat we kunnen aantonen dat een dergelijke raad wel degelijk haar nut heeft”.
De beslissing van het Schepencollege van de stad Hamont-Achel miskent duidelijk de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad om adviesraden op te richten of af te schaffen.
De afschaffing van de MINA-raad behoort niet de tot bevoegdheid van het Schepencollege van de Stad Hamont-Achel gezien deze bevoegdheid toekomt aan de gemeenteraad; sterker in de statuten van de MINA-raad wordt duidelijk door de gemeenteraadsbeslissing van 24.02.2003 gesteld dat er steeds moet voorzien worden in een nieuwe adviesraad voor milieu en natuur; wanneer er nieuwe regelgeving komt. De beslissing om GEEN adviesraad voor deze legislatuur samen te stellen komt dus niet toe aan het schepencollege maar is de bevoegdheid van de gemeenteraad van de stad Hamont-Achel. Om die redenen werd klacht neergelegd bij de gouverneur door de oppositiepartijen CD&V en Balans. Het is nu aan de gouverneur om niet rechtsgeldige afschaffing van de MINA-raad verder te onderzoeken.
Op 24 februari 2003 richtte de stad Hamont-Achel een milieuraad op. De MINA-raad heeft een driedelige doelstelling:
1. De MINA-raad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de natuur in de gemeente;
2. De MINA-raad is bevoegd om de stad zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen te adviseren over het stedelijk milieu- en natuurbeleid.
3. De MINA-raad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.